ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด

01 คำนิยาม

“แฟลช” และ “แฟลช เอ็กซ์เพรส”

หมายถึง บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุ ซึ่งรวมถึงพนักงาน ตัวแทนรับพัสดุ และผู้ให้บริการร่วม

“ผู้ส่งพัสดุ”

หมายถึง ผู้เข้ารับบริการส่งพัสดุของบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด

“สินค้า”

หมายถึง สิ่งของที่ผู้เข้ารับบริการส่งพัสดุบรรจุลงภายในบรรจุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการจัดส่งพัสดุกับบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด

“บรรจุภัณฑ์”

หมายถึง หีบห่อที่ใช้สำหรับบรรจุสินค้าที่ผู้เข้ารับบริการส่งพัสดุต้องการจัดส่ง

“ใบนำส่งพัสดุ”

หมายถึง ใบตราส่งหรือเอกสารที่ออกให้แก่ผู้ส่งพัสดุกับบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการรับมอบพัสดุจากผู้ส่งพัสดุ

02 สินค้าที่ไม่สามารถจัดส่งได้

2.1 เอกสารระบุตัวตน จดหมาย หรือเอกสารที่มีข้อมูลซึ่งเป็นความลับ เช่น บัตรประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง สูติบัตร สัญญาทุกชนิด พินัยกรรม โฉนดที่ดิน เป็นต้น
2.2 เอกสารต่างที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน เช่น เงินตราทุกสกุล เช็ค บัตรเครดิต บัตรเดบิตบัตรเงินสด ตั๋วจำนำ เป็นต้น
2.3 สินค้าที่ประเมินมูลค่าไม่ได้หรือไม่สามารถหาทดแทนได้ เช่น งานศิลปะ ภาพวาด โบราณวัตถุ เป็นต้น
2.4 อัญมณี หินสี (เพชรพลอย เครื่องประดับที่มีมูลค่าสูงหรือไม่สามารถประเมินมูลค่าได้)
2.5 อาวุธ สิ่งเทียมอาวุธปืน สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ วัตถุและสื่อลามก สินค้าผิดกฎหมาย
2.6 สิ่งเสพติด บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าประเภทแอลกอฮอล์
2.7 สินค้าที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือก่อให้เกิดประกายไฟ เช่น วัตถุไวไฟทุกชนิด สเปรย์กระป๋อง แบตเตอรี่รถยนต์ ทุกชนิด เป็นต้น
2.8 สารเคมี ยาพิษ วัตถุอันตราย น้ำแข็งแห้ง
2.9 สัตว์ สิ่งมีชีวิต ซากพืช ซากสัตว์ ซากมนุษย์ เช่น เนื้อแดง เนื้อเยื่อมนุษย์หรือสัตว์ ชิ้นส่วนมนุษย์ เป็นต้น
2.10 สิ่งของที่มีกลิ่นแรงหรือสิ่งปฏิกูล
2.11 พัสดุบรรจุกล่องโฟมที่มีการบรรจุน้ำแข็ง เจลเย็น หรือน้ำแข็งแห้งด้านใน ตลอดจนสินค้าที่ต้องควบคุมอณุหภูมิ
2.12 สินค้าประเภทต้นไม้หรือพันธุ์พืช
2.13 การจัดส่งโดยไม่บรรจุหีบห่อที่เหมาะสมหรือเพียงพอ
2.14 พัสดุที่มีขนาดและน้ำหนักไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของการจัดส่งของบริษัทฯ (พัสดุที่จัดส่งต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม ความกว้าง ความยาว และความสูงของพัสดุไม่เกินด้านละ 100 เซนติเมตร ผลรวมของทั้งสามด้านไม่เกิน 280 เซนติเมตร)
2.15 พัสดุที่ต้องการให้แฟลชได้รับใบอนุญาตพิเศษหรือใบอนุญาตสำหรับการขนส่ง การนำเข้าหรือส่งออก
2.16 อาหารสดหรืออาหารดิบ สินค้าเน่าเปื่อยง่าย เช่น เนื้อสด อาหารทะเลสด ผัก และ อาหารปรุงสุก เป็นต้น
2.17 สินค้าที่มีของเหลวเป็นส่วนประกอบทุกชนิด เช่น เครื่องดื่ม ของอุปโภคและบริโภคที่มีของเหลวเป็นส่วนประกอบ เป็นต้น

03 สินค้าที่ไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้

สินค้าที่ผลิตจากแก้ว หิน กระจก หรือเซรามิก เช่น เครื่องประดับ แก้วน้ำ ขวดแก้ว จาน โคมไฟแขวนผนัง กระจกเงา เป็นต้น
สินค้าที่มีแก้วหรือกระจก เป็นส่วนประกอบ เช่น หน้าจอคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ ตู้หรืออุปกรณ์ที่มีกระจกเป็นส่วนประกอบ เป็นต้น
สินค้าประเภทเครื่องดนตรี เช่น กีตาร์ กลอง อิเล็กโทน เป็นต้น
สินค้าใช้แล้ว (มือสอง) ทั้งมีและไม่มีเอกสารยืนยันราคา
วัตถุมงคล เทวรูป วัตถุบูชาทางศาสนา เช่น พระเครื่อง พระพุทธรูป เป็นต้น
สินค้าประเภทอาหาร ขนม อาหารแห้ง ของขบเคี้ยว อาหารแปรรูป ตลอดจนอาหารที่มีอายุในการเก็บรักษาน้อยกว่า 5 วัน ทั้งนี้สินค้าดังกล่าวต้องถูกบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ บิลเงินสด

04 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ส่งที่ต้องการขอรับค่าชดเชย

4.1 กรณีสินค้าเสียหายหรือสูญหายหลังการจัดส่ง

หลังจากการยืนยันการส่งปลายทางแล้ว หากลูกค้าหรือสาขาต้นทางร้องเรียนเข้ามาว่าพัสดุผิดปกติ (เช่น เสียหาย สูญหาย เป็นตัน) ภายใน 7 วัน (นับรวมวันหยุด) จะรับพิจารณาตามขั้นตอน แต่หากร้องเรียนมาเกินเวลาที่กำหนด จะไม่รับพิจารณาในทุกกรณี โดยผู้ส่งพัสดุจะต้องถ่ายรูปสินค้าที่เสียหาย ลักษณะการบรรจุสินค้า พร้อมรูปบรรจุภัณฑ์ทั้ง 4 ด้าน ส่งมายังแฟลช เอ็กซ์เพรส ผ่านทางอีเมล์ claim@flashexpress.com หรือ ติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า 021682111 เมื่อมีการตรวจสอบและสรุปผลว่าสินค้าได้รับความเสียหายจากกระบวนการขนส่งของแฟลช แฟลชจะทำการแจ้งข้อมูลไปยังผู้ส่งพัสดุให้รับทราบข้อมูลและขอเอกสารสำหรับการดำเนินการชดเชยค่าเสียหายผ่านทางแอพพลิเคชั่น Flash Express โดยผู้ส่งพัสดุจะต้องทำการส่งเอกสารภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับการยืนยันปัญหาสินค้าเสียหายหรือสูญหายจากแฟลช หากไม่มีการจัดส่งเอกสารเพื่อขอชดเชยค่าเสียหายให้แฟลชตามระยะเวลาที่กำหนด แฟลชสามารถยกเลิกการอนุมัติการชดเชยค่าเสียหายสินค้าได้ทันที

4.2 กรณีที่สินค้าเสียหายหลังการจัดส่งสินค้า

ในกรณีที่สินค้าเสียหายหรือสูญหายระหว่างการจัดส่งสินค้า แฟลชจะดำเนินการการแจ้งข้อมูลไปยังผู้ส่งพัสดุให้รับทราบข้อมูล และขอเอกสารสำหรับการดำเนินการชดเชยค่าเสียหาย โดยผู้ส่งพัสดุจะต้องทำการส่งเอกสารภายใน 7 วันผ่านทางแอพพลิเคชั่น Flash Express หลังจากวันที่ได้รับแจ้งปัญหาสินค้าเสียหายหรือสูญหาย หากไม่มีการจัดส่งเอกสารรับประกันและชดเชยความเสียหายให้ตามระยะเวลาที่กำหนด แฟลช เอ็กซ์เพรส สามารถยกเลิกการอนุมัติการชดเชยค่าเสียหายสินค้าได้ทันที

05 เอกสารสำหรับการแจ้งรับประกันและชดเชยความเสียหายรวมทั้งช่องทางการเคลม

ช่องทางการเคลม

5.1 ยื่นเคลมผ่าน APP

5.2 ยื่นเคลมผ่านลิ้งก์:https://user-ui.flashexpress.com/#/apply-payment/pno

5.3 ยื่นเคลมผ่านอีเมล:claim@flashexpress.com

กรณีสินค้าสูญหาย

5.1 สำเนาบัตรประชาชน

5.2 สำเนาสมุดบัญชีสำหรับโอนค่าชดเชย

5.3 ใบเสร็จสำแดงมูลค่าสินค้า หรือหลักฐานการเจรจาซื้อ-ขาย

5.4 รูปภาพของสินค้าที่จัดส่ง

กรณีสินค้าเสียหาย

5.1 สำเนาบัตรประชาชน

5.2 สำเนาสมุดบัญชีสำหรับโอนค่าชดเชย

5.3 ใบเสร็จสำแดงมูลค่าสินค้า หรือหลักฐานการเจรจาซื้อ-ขาย

5.4 รูปภาพสินค้าที่จัดส่งแล้วเกิดเสียหาย รูปภาพแสดงการบรรจุหีบห่อสินค้า รวมถึงลักษณะกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอก

06 ความรับผิดชอบของแฟลช เอ็กซ์เพรส

6.1 สำหรับสินค้าที่ไม่ได้ซื้อความคุ้มครองไว้ ความรับผิดชอบของแฟลชในการจัดส่งพัสดุนั้นจะจำกัดเพียงกรณีเกิดความเสียหายและสูญหายโดยตรง ซึ่งมีมูลค่าชดเชยสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อ 1 ใบนำส่งพัสดุ การคุ้มครองข้างต้นจะไม่ครอบคลุมในส่วนของค่าบริการจัดส่ง

6.2 สำหรับสินค้าที่ได้ซื้อความคุ้มครองพัสดุไว้ หากเกิดกรณีความเสียหายและสูญหายโดยตรง แฟลชจะทำการชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าจริงของสินค้า โดยจะชดเชยสูงสุดไม่เกินมูลค่าสินค้าที่ได้ตกลงไว้กับทางบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส การคุ้มครองข้างต้นจะไม่ครอบคลุมในส่วนของค่าบริการจัดส่ง

มูลค่าสินค้า (บาท) ค่าคุ้มครองพัสดุ (บาท)
≤ 2,000 5.-
2,001 - 3,000 6.-
3,001 - 4,000 7.-
4,001 - 5,000 8.-
5,001 - 10,000 20.-
10,001 - 20,000 30.-
20,001 - 30,000 50.-
30,001 ~ 50,000 80.-

6.3 แฟลชจะไม่รับผิดภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้

6.3.1 การสูญหายหรือความเสียหายต่อพัสดุที่บรรจุ ดังในรายละเอียดที่ระบุในข้อ 2 และ 3

6.3.2 การสำแดงสินค้าและราคาที่ไม่ครบถ้วน หรือ เป็นเท็จ

6.3.3 การสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการส่งมอบพัสดุที่ล่าช้า

6.3.4 แฟลชไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายอันเกิดจากสถาณการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของแฟลช ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายทางไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก หรือการลบออกซึ่งรูปภาพ ข้อมูล หรือบันทึกต่างๆ ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์หรือภาพถ่าย ความชำรุดบกพร่องหรือคุณลักษณะใดๆ ที่เกี่ยวกับสภาพของสินค้า แม้ว่าแฟลชได้ทราบแล้ว การกระทำหรือละเว้นกระทำการโดยบุคคลที่แฟลชไม่ได้ว่าจ้างหรือทำสัญญาจ้าง - ตัวอย่างเช่น ผู้ส่งของ ผู้รับของ บุคคลภายนอก ลูกค้า หรือเจ้าที่ของรัฐอื่นๆ (“เหตุสุดวิสัย”) ตัวอย่างเช่น แผ่นดินไหว พายุไซโคลน พายุ อุทกภัย หมอก สงคราม เครื่องบินตก การห้ามส่งสินค้า การจลาจล การก่อความไม่สงบ หรือการกระทำทางอุตสาหกรรม

6.3.5 การสูญหายหรือความเสียหายทางอ้อมหรือที่เป็นผลจากการกระทำอื่น

07 เงื่อนไขพัสดุที่ถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานของรัฐ

7.1 ทุกการส่งพัสดุผู้ส่งสินค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึง ข้อบังคับที่กรมศุลกากรได้กำหนดไว้

7.2 เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดและตรวจสอบพัสดุ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากพัสดุเข้าข่ายเป็นวัตถุอันตราย หรือผิดกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการจัดส่งพัสดุ

7.3 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ศุลกากรต้องการเปิดและตรวจสอบพัสดุ ทางเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ หากเจ้าหน้าที่ต้องการเปิดตรวจพัสดุโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้จัดส่งพัสดุหรือผู้รับพัสดุได้ทราบล่วงหน้า

7.4 ตามหัวข้อ 7.3 กรณีที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือเจ้าหน้าที่ศุลกากรได้ทำการเปิดตรวจพัสดุของลูกค้า ทางเราขอสงวนสิทธิ์ตามหัวข้อดังนี้

7.4.1 บริษัทแฟลชจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากพัสดุเกิดความเสียหายในระหว่างการตรวจสอบ

7.4.2 พัสดุที่ถูกเปิดตรวจจะไม่ได้รับประกัน หรือความคุ้มครองพัสดุ หากพบว่าพัสดุไม่เข้าข่ายผิดกฎ ตามที่ขนส่งกำหนด จะถูกพิจารณาเป็นรายกรณี

7.4.3 พัสดุที่ถูกเปิดตรวจและโดนยึดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือเจ้าหน้าที่ศุลกากร ลูกค้า จะต้องเป็นคนติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสำแดงเอกสารหรือข้อมูลยืนยันถึงที่มาที่ไปของพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ ด้วยตนเอง

7.4.4 พัสดุที่ถูกยึดและถูกปล่อยโดยกรมศุลกากร หากลูกค้าต้องการดำเนินการส่งต่อไปยังปลายทาง จะต้องทำการบุ๊คกิ้ง และชำระค่าใช้จ่ายในการจัดส่งใหม่อีกครั้ง

08 กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อพิพาทใดๆ อันเกิดขึ้นภายใต้หรือไม่ว่าประการใดเกี่ยวข้องกับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข เหล่านี้ ไม่ว่าในทางใดจะต้องอยู่ภายใต้ (เพื่อประโยชน์ของแฟลช) อำนาจศาลที่มีขอบเขตในการตัดสินคดีทั่วไปและอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งประเทศไทย และผู้ส่งของจะยื่นฟ้องศาลและจะต้องปฏิบัติตามการตัดสินดังกล่าว เว้นแต่จะขัดต่อกฏหมายที่บังคับใช้