ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด

01 คำนิยาม

“แฟลช” และ “แฟลช เอ็กซ์เพรส”

หมายถึง บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุ ซึ่งรวมถึงพนักงาน ตัวแทนรับพัสดุ และผู้ให้บริการร่วม

“ผู้ส่งพัสดุ”

หมายถึง ผู้เข้ารับบริการส่งพัสดุของบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด

“สินค้า”

หมายถึง สิ่งของที่ผู้เข้ารับบริการส่งพัสดุบรรจุลงภายในบรรจุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการจัดส่งพัสดุกับบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด

“บรรจุภัณฑ์”

หมายถึง หีบห่อที่ใช้สำหรับบรรจุสินค้าที่ผู้เข้ารับบริการส่งพัสดุต้องการจัดส่ง

“ใบนำส่งพัสดุ”

หมายถึง ใบตราส่งหรือเอกสารที่ออกให้แก่ผู้ส่งพัสดุกับบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการรับมอบพัสดุจากผู้ส่งพัสดุ

02 สินค้าที่ไม่สามารถจัดส่งได้

เอกสารระบุตัวตน จดหมาย หรือเอกสารที่มีข้อมูลซึ่งเป็นความลับ เช่น บัตรประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง สูติบัตร สัญญาทุกชนิด พินัยกรรม โฉนดที่ดิน เป็นต้น
เอกสารต่างที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน เช่น เงินตราทุกสกุล เช็ค บัตรเครดิต บัตรเดบิตบัตรเงินสด ตั๋วจำนำ เป็นต้น
สินค้าที่ประเมินมูลค่าไม่ได้หรือไม่สามารถหาทดแทนได้ เช่น งานศิลปะ ภาพวาด โบราณวัตถุ เป็นต้น
อัญมณี หินสี โลหะมีค่า
อาวุธ สิ่งเทียมอาวุธปืน สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ วัตถุและสื่อลามก สินค้าผิดกฎหมาย
สิ่งเสพติด บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าประเภทแอลกอฮอล์
สินค้าที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือก่อให้เกิดประกายไฟ เช่น วัตถุไวไฟทุกชนิด สเปรย์กระป๋อง แบตเตอรี่รถยนต์ ทุกชนิด เป็นต้น
สารเคมี ยาพิษ วัตถุอันตราย น้ำแข็งแห้ง
สัตว์ สิ่งมีชีวิต ซากพืช ซากสัตว์ ซากมนุษย์ เช่น เนื้อแดง เนื้อเยื่อมนุษย์หรือสัตว์ ชิ้นส่วนมนุษย์ เป็นต้น
สิ่งของที่มีกลิ่นแรงหรือสิ่งปฏิกูล
พัสดุบรรจุกล่องโฟมที่มีการบรรจุน้ำแข็ง เจลเย็น หรือน้ำแข็งแห้งด้านใน ตลอดจนสินค้าที่ต้องควบคุมอณุหภูมิ
สินค้าประเภทต้นไม้หรือพันธุ์พืช
การจัดส่งโดยไม่บรรจุหีบห่อที่เหมาะสมหรือเพียงพอ
พัสดุที่มีขนาดและน้ำหนักไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของการจัดส่งของบริษัทฯ (พัสดุที่จัดส่งต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม ความกว้าง ความยาว และความสูงของพัสดุไม่เกินด้านละ 100 เซนติเมตร ผลรวมของทั้งสามด้านไม่เกิน 280 เซนติเมตร)
พัสดุที่ต้องการให้แฟลชได้รับใบอนุญาตพิเศษหรือใบอนุญาตสำหรับการขนส่ง การนำเข้าหรือส่งออก
อาหารสดหรืออาหารดิบ สินค้าเน่าเปื่อยง่าย เช่น เนื้อสด อาหารทะเลสด ผักและผลไม้ อาหารปรุงสุก เป็นต้น
สินค้าที่มีของเหลวเป็นส่วนประกอบทุกชนิด เช่น เครื่องดื่ม ของอุปโภคและบริโภคที่มีของเหลวเป็นส่วนประกอบ เป็นต้น

03 สินค้าที่ไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้

สินค้าที่ผลิตจากแก้ว หิน กระจก หรือเซรามิก เช่น เครื่องประดับ แก้วน้ำ ขวดแก้ว จาน โคมไฟแขวนผนัง กระจกเงา เป็นต้น
สินค้าที่มีแก้วหรือกระจก เป็นส่วนประกอบ เช่น หน้าจอคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ ตู้หรืออุปกรณ์ที่มีกระจกเป็นส่วนประกอบ เป็นต้น
สินค้าประเภทเครื่องดนตรี เช่น กีตาร์ กลอง อิเล็กโทน เป็นต้น
สินค้าใช้แล้ว (มือสอง) ทั้งมีและไม่มีเอกสารยืนยันราคา
วัตถุมงคล เทวรูป วัตถุบูชาทางศาสนา เช่น พระเครื่อง พระพุทธรูป เป็นต้น
สินค้าประเภทอาหาร ขนม อาหารแห้ง ของขบเคี้ยว อาหารแปรรูป ตลอดจนอาหารที่มีอายุในการเก็บรักษาน้อยกว่า 5 วัน ทั้งนี้สินค้าดังกล่าวต้องถูกบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
สินค้าประเภทพืชผักและผลไม้สด
ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ บิลเงินสด

04 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ส่งพัสดุที่แจ้งรับประกันและชดเชยความเสียหาย

4.1 กรณีที่สินค้าเสียหายหรือสูญหายระหว่างการจัดส่งสินค้า

ในกรณีที่สินค้าเสียหายหรือสูญหายระหว่างการจัดส่งสินค้า แฟลชจะดำเนินการการแจ้งข้อมูลไปยังผู้ส่งพัสดุให้รับทราบข้อมูล และขอเอกสารสำหรับการดำเนินการรับประกันและชดเชยความเสียหาย โดยผู้ส่งพัสดุจะต้องทำการส่งเอกสารภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับแจ้งปัญหาสินค้าเสียหายหรือสูญหาย หากไม่มีการจัดส่งเอกสารรับประกันและชดเชยความเสียหายให้ตามระยะเวลาที่กำหนด แฟลช เอ็กซ์เพรส สามารถยกเลิกการอนุมัติการประกันและชดเชยความเสียหายสินค้าได้ทันที

4.2 กรณีที่สินค้าเสียหายหลังการจัดส่งสินค้า

ผู้ส่งพัสดุจะต้องถ่ายรูปสินค้าที่เสียหาย ลักษณะการบรรจุสินค้า พร้อมรูปบรรจุภัณฑ์ทั้ง 4 ด้าน ส่งมายังแฟลช เอ็กซ์เพรส ผ่านทางอีเมล์ allcs@flashexpress.com เมื่อมีการตรวจสอบและสรุปผลว่า สินค้าได้รับความเสียหายจากกระบวนการขนส่งของแฟลช แฟลชจะทำการแจ้งข้อมูลไปยังผู้ส่งพัสดุให้รับทราบข้อมูลและขอเอกสารสำหรับการดำเนินการรับประกันและชดเชยความเสียหาย โดยผู้ส่งพัสดุจะต้องทำการส่งเอกสารภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับแจ้งปัญหาสินค้าเสียหายหรือสูญหายจากแฟลช หากไม่มีการจัดส่งเอกสารรับประกันและชดเชยความเสียหายให้แฟลชตามระยะเวลาที่กำหนด แฟลชสามารถยกเลิกการอนุมัติการประกันและชดเชยความเสียหายสินค้าได้ทันที

05 เอกสารสำหรับการแจ้งรับประกันและชดเชยความเสียหาย

5.1 สำเนาบัตรประชาชน

5.2 สำเนาสมุดบัญชีสำหรับโอนค่าชดเชยความเสียหาย

5.3 ใบเสร็จแสดงราคาสินค้า

5.4 แบบฟอร์มรับประกันและชดเชยความเสียหาย โดยแฟลชจะเป็นผู้ส่งให้ผู้ส่งพัสดุกรอกข้อมูลและส่งกลับมายังแฟลช

06 ความรับผิดชอบของแฟลช เอ็กซ์เพรส

6.1 ความรับผิดชอบของแฟลชในการจัดส่งพัสดุนั้นจะจำกัดเพียงกรณีเกิดความสูญเสียและความเสียหายโดยตรง ซึ่งมีมูลค่าชดเชยสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อ 1 ใบนำส่งพัสดุ สำหรับของที่ไม่ได้ทำประกันไว้

6.2 แฟลชจะไม่รับผิดภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้

6.2.1 การสูญหายหรือความเสียหายต่อพัสดุที่บรรจุ ดังในรายละเอียดที่ระบุในข้อ 2 และ 3

6.2.2 การสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการส่งมอบพัสดุที่ล่าช้า

6.2.3 แฟลชไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากสถาณการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของแฟลช ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายทางไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก หรือการลบออกซึ่งรูปภาพ ข้อมูล หรือบันทึกต่างๆ ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์หรือภาพถ่าย ความชำรุดบกพร่องหรือคุณลักษณะใดๆ ที่เกี่ยวกับสภาพของสินค้า แม้ว่าแฟลชได้ทราบแล้ว การกระทำหรือละเว้นกระทำการโดยบุคคลที่แฟลชไม่ได้ว่าจ้างหรือทำสัญญาจ้าง - ตัวอย่างเช่น ผู้ส่งของ ผู้รับของ บุคคลภายนอก ลูกค้า หรือเจ้าที่ของรัฐอื่นๆ (“เหตุสุดวิสัย”) ตัวอย่างเช่น แผ่นดินไหว พายุไซโคลน พายุ อุทกภัย หมอก สงคราม เครื่องบินตก การห้ามส่งสินค้า การจลาจล การก่อความไม่สงบ หรือการกระทำทางอุตสาหกรรม

6.2.4 การสูญหายหรือความเสียหายทางอ้อมหรือที่เป็นผลจากการกระทำอื่น

07 กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อพิพาทใดๆ อันเกิดขึ้นภายใต้หรือไม่ว่าประการใดเกี่ยวข้องกับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข เหล่านี้ ไม่ว่าในทางใดจะต้องอยู่ภายใต้ (เพื่อประโยชน์ของแฟลช) อำนาจศาลที่มีขอบเขตในการตัดสินคดีทั่วไปและอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งประเทศไทย และผู้ส่งของจะยื่นฟ้องศาลและจะต้องปฏิบัติตามการตัดสินดังกล่าว เว้นแต่จะขัดต่อกฏหมายที่บังคับใช้