หน้าแรก> คำถามที่พบบ่อย> จัดส่งพัสดุ & เข้ารับพัสดุ> สินค้าต้องห้ามของFlash Express มีอะไรบ้าง

สินค้าต้องห้ามของFlash Express มีอะไรบ้าง

Last update 11.12.2561

สิ่งของต่อไปนี้คือสินค้าต้องห้ามของFlash Express

(1)สัตว์ที่มีชีวิต

(2)ซากมนุษย์หรือสัตว์ ชิ้นส่วนของร่างกายหรืออวัยวะ

(3)อาหารสดหรืออาหารดิบ สินค้าเน่าเปื่อยง่าย เช่น ผัก ผลไม้

(4)สิ่งเสพติด

(5)สินค้าผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(6)สินค้าอันตรายรวมถึงสินค้าเสี่ยงอันตรายหรือเป็นพิษ วัตถุระเบิด อาวุธหรือปืน

(7)สินค้าหรือสื่อลามกอนาจาร

(8)ตราสารเงิน และตราสารเทียบเท่าเงินสด เช่น หุ้นและพันธบัตร

(9)ก๊าซหรือกระป๋องสเปรย์ และวัตถุไวไฟทุกชนิด

(10)พัสดุประเภทไม่บรรจุหีบห่อที่เหมาะสมหรือเพียงพอ

(11)สินค้าปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบโดยละเมิดลิขสิทธิ์

(12)บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเงินสด ทอง เช็คเงินสดและเงินสดหรือของมีค่า

(13)บรรจุภัณฑ์ที่ส่งกลิ่นเหม็นรุนแรง เช่น ทุเรียน

(14)พัสดุที่อาจทำให้เกิดความล่าช้าหรือความเสียหายแก่พัสดุ อุปกรณ์หรือบุคคลอื่น

(15)ของเหลวทุกชนิด

(16)เอกสารที่มีข้อมูลเป็นความลับ เอกสารส่วนบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานรัฐบาล เช่นบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ เป็นต้น

คำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “สินค้าต้องห้ามของFlash Express มีอะไรบ้าง”