หน้าแรก> คำถามที่พบบ่อย> การเรียกร้อง

1、 หากพัสดุที่คุณต้องการส่งมีมูลค่าค่อนข้างมาก เราขอแนะนำให้คุณทำประกันภัยขนส่ง เพื่อความปลอดภัยของสินค้ามากยิ่งขึ้น(กรุณาศึกษาเพิ่มเติมที่ข้อ 7 ใน Terms and Conditions) หากพัสดุของคุณเกิดสูญหายขณะขนส่ง กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราcuscare@flashexpress.com เราจะช่วยเร่งค้นหาและติดตามพัสดุให้กับคุณ 2、 การเรียกร้องทั้งหมดที่ยื่นเป็นลายลักษณ์ต่อแฟลชภายใน 15 วันนับจากวันที่แฟลชยอมรับการขนส่ง หากไม่ดำเนินการภายในเวลาดังกล่าว แฟลชจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ การเรียกร้องจะถูกจำกัดอยู่ที่หนึ่งสิทธิต่อการขนส่งหนึ่งคราว การชำระเงินตามข้อเรียกร้องจะถือเป็นการชำระเงินสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายจากการนั้นอย่างครบถ้วนและเป็นที่สุดแล้ว 3、 กรุณาศึกษาเพิ่มเติมที่ข้อ 5 ในTerms and Conditionsซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับความรับผิดของFlash Express

1、 เมื่อเราได้รับแจ้งว่าพัสดุที่จัดส่งได้รับความเสียหาย เราจะทำการเรียกคืนพัสดุที่ได้รับความเสียหายนั้นจากผู้รับ เพื่อนำมาพิจารณาระดับความรุนแรงของความเสียหาย และเมื่อพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายชดเชยของบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินเรื่องเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย 2、 การเรียกร้องทั้งหมดที่ยื่นเป็นลายลักษณ์ต่อแฟลชภายใน 15 วันนับจากวันที่แฟลชยอมรับการขนส่ง หากไม่ดำเนินการภายในเวลาดังกล่าว แฟลชจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ การเรียกร้องจะถูกจำกัดอยู่ที่หนึ่งสิทธิต่อการขนส่งหนึ่งคราว การชำระเงินตามข้อเรียกร้องจะถือเป็นการชำระเงินสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายจากการนั้นอย่างครบถ้วนและเป็นที่สุดแล้ว 3、 กรุณาศึกษาเพิ่มเติมที่ข้อ 5 ใน Terms and Conditions ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับความรับผิดของFlash Express

1、ขั้นตอนการเรียกร้อง:
1、เมื่อฝ่ายชดเชยของบริษัทได้รับเรื่องเรียกร้อง เราจำเป็นจะต้องให้คุณเตรียมเลขพัสดุหรือสำเนาใบขนส่งสินค้าเพื่อใช้ในการเรียกร้อง 2、 2、วามรับผิดของแฟลชนั้นจำกัดอย่างเคร่งครัดไว้เพียงการสูญหายและความเสียหายโดยตรงต่อการขนส่งเท่านั้นและจำกัดต่อหนึ่งใบนำส่งไม่เกิน 2,000 บาท เท่านั้น โดยไม่รวมการสูญเสียหรือความเสียหายประเภทอื่นทั้งหมด (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียกำไร รายได้ ดอกเบี้ย ธุรกิจในอนาคต) ไม่ว่าการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวเป็นการสูญเสียหรือความเสียหายพิเศษ หรือโดยทางอ้อม และแม้แต่ความเสี่ยงภัยต่อการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวนั้นแฟลชได้ทราบแล้วไม่ว่าทั้งก่อนหรือหลังการยินยอมจัดส่งก็ตาม 3、 3、หมายเหตุ การชดใช้ค่าเสียหายของเราจะยึดตามหลักTerms and Conditions

1、 การเรียกร้องทั้งหมดที่ยื่นเป็นลายลักษณ์ต่อแฟลชภายใน 15 วันนับจากวันที่แฟลชยอมรับการขนส่ง หากไม่ดำเนินการภายในเวลาดังกล่าว แฟลชจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ การเรียกร้องจะถูกจำกัดอยู่ที่หนึ่งสิทธิต่อการขนส่งหนึ่งคราว การชำระเงินตามข้อเรียกร้องจะถือเป็นการชำระเงินสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายจากการนั้นอย่างครบถ้วนและเป็นที่สุดแล้ว

1、 หากพัสดุที่คุณได้รับและพบว่ามีสินค้าตกหล่น กรุณาตรวจสอบข้อมูลพัสดุของคุณว่าตรงกับสินค้าที่ได้รับหรือไม่ อาจเป็นไปได้ว่าสินค้าที่ตกหล่นมิได้เกิดจากการขนส่ง แต่เป็นการแบ่งส่งพัสดุ กรุณาติดต่อผู้ส่งเพื่อสอบถามข้อมูลให้แน่ชัด 2、 หากตรวจเช็คข้อมูลพัสดุของถี่ถ้วนแล้ว ก็ยังพบว่าสินค้าที่ตกหล่นเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง ขอให้กรุณาเร่งติดต่อเราโดยด่วนค่ะ 3、 กรุณาเตรียมเลขพัสดุหรือสำเนาใบขนส่งสินค้าเพื่อใช้ในการเรียกร้อง เราจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด