หน้าแรก>ข้อกำหนดและเงื่อนไข

01 คำนิยาม

“แฟลช” และ “แฟลช เอ็กซ์เพรส”

 • หมายถึง บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุ ซึ่งรวมถึงพนักงาน ตัวแทนรับพัสดุ และผู้ให้บริการร่วม

“ผู้ส่งพัสดุ”

 • หมายถึง ผู้เข้ารับบริการส่งพัสดุของบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด

“สินค้า”

 • หมายถึง สิ่งของที่ผู้เข้ารับบริการส่งพัสดุบรรจุลงภายในบรรจุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการจัดส่งพัสดุ กับบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด

“บรรจุภัณฑ์”

 • หมายถึง หีบห่อที่ใช้สำหรับบรรจุสินค้าที่ผู้เข้ารับบริการส่งพัสดุต้องการจัดส่ง

“ใบนำส่งพัสดุ”

 • หมายถึง ใบตราส่งหรือเอกสารที่ออกให้แก่ผู้ส่งพัสดุกับบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการรับมอบพัสดุจากผู้ส่งพัสดุ

02 สินค้าที่ไม่สามารถจัดส่งได้

 • 2.1 เอกสารระบุตัวตน จดหมาย หรือเอกสารที่มีข้อมูลซึ่งเป็นความลับ เช่น บัตรประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง สูติบัตร สัญญาทุกชนิด พินัยกรรม โฉนดที่ดิน เป็นต้น
 • 2.2 เอกสารต่างที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน เช่น เงินตราทุกสกุล เช็ค บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเงินสด ตั๋วจำนำ เป็นต้น
 • 2.3 สินค้าที่ประเมินมูลค่าไม่ได้หรือไม่สามารถหาทดแทนได้ เช่น งานศิลปะ ภาพวาด โบราณวัตถุ เป็นต้น
 • 2.4 อัญมณี หินสี โลหะมีค่า
 • 2.5 อาวุธ สิ่งเทียมอาวุธปืน สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ วัตถุและสื่อลามก สินค้าผิดกฎหมาย
 • 2.6 สิ่งเสพติด บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าประเภทแอลกอฮอล์
 • 2.7 สินค้าที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือก่อให้เกิดประกายไฟ เช่น วัตถุไวไฟทุกชนิด สเปรย์กระป๋อง แบตเตอรี่รถยนต์ทุกชนิด เป็นต้น
 • 2.8 สารเคมี ยาพิษ วัตถุอันตราย น้ำแข็งแห้ง
 • 2.9 สัตว์ สิ่งมีชีวิต ซากพืช ซากสัตว์ ซากมนุษย์ เช่น เนื้อแดง เนื้อเยื่อมนุษย์หรือสัตว์ ชิ้นส่วนมนุษย์ เป็นต้น
 • 2.10 สิ่งของที่มีกลิ่นแรงหรือสิ่งปฏิกูล
 • 2.11 พัสดุบรรจุกล่องโฟมที่มีการบรรจุน้ำแข็ง เจลเย็น หรือน้ำแข็งแห้งด้านใน ตลอดจนสินค้าที่ต้องควบคุมอณุหภูมิ
 • 2.12 สินค้าประเภทต้นไม้หรือพันธุ์พืช
 • 2.13 การจัดส่งโดยไม่บรรจุหีบห่อที่เหมาะสมหรือเพียงพอ
 • 2.14 พัสดุที่มีขนาดและน้ำหนักไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของการจัดส่งของบริษัทฯ (พัสดุที่จัดส่งต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม ความกว้าง ความยาว และความสูงของพัสดุไม่เกินด้านละ 100 เซนติเมตร ผลรวมของทั้งสามด้านไม่เกิน 280 เซนติเมตร)
 • 2.15 พัสดุที่ต้องการให้แฟลชได้รับใบอนุญาตพิเศษหรือใบอนุญาตสำหรับการขนส่ง การนำเข้าหรือส่งออก

03 สินค้าที่ไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้

 • 3.1 สินค้าที่ผลิตจากแก้ว หิน กระจก หรือเซรามิก เช่น เครื่องประดับ แก้วน้ำ ขวดแก้ว จาน โคมไฟแขวนผนัง กระจกเงา เป็นต้น
 • 3.2 สินค้าที่มีแก้วหรือกระจก เป็นส่วนประกอบ เช่น หน้าจอคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ ตู้ หรืออุปกรณ์ที่มีกระจกเป็นส่วนประกอบ เป็นต้น
 • 3.3 สินค้าประเภทเครื่องดนตรี เช่น กีตาร์ กลอง อิเล็กโทน เป็นต้น
 • 3.4 สินค้าใช้แล้ว (มือสอง) ทั้งมีและไม่มีเอกสารยืนยันราคา
 • 3.5 วัตถุมงคล เทวรูป วัตถุบูชาทางศาสนา เช่น พระเครื่อง พระพุทธรูป เป็นต้น
 • 3.6 สินค้าประเภทอาหาร ขนม อาหารแห้ง ของขบเคี้ยว อาหารแปรรูป ตลอดจนอาหารที่มีอายุในการเก็บรักษาน้อยกว่า 5 วัน ทั้งนี้สินค้าดังกล่าวต้องถูกบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
 • 3.7 สินค้าประเภทพืชผักและผลไม้สด
 • 3.8 ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ บิลเงินสด

04 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ส่งพัสดุที่แจ้งรับประกัน และชดเชยความเสียหาย

4.1 กรณีที่สินค้าเสียหายหรือสูญหายระหว่างการจัดส่งสินค้า

 • ในกรณีที่สินค้าเสียหายหรือสูญหายระหว่างการจัดส่งสินค้า แฟลชจะดำเนินการการแจ้งข้อมูลไปยังผู้ส่งพัสดุให้รับทราบข้อมูล และขอเอกสารสำหรับการดำเนินการรับประกันและชดเชยความเสียหาย โดยผู้ส่งพัสดุจะต้องทำการส่งเอกสารภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับแจ้งปัญหาสินค้าเสียหายหรือสูญหาย หากไม่มีการจัดส่งเอกสารรับประกันและชดเชยความเสียหายให้ตามระยะเวลาที่กำหนด แฟลช เอ็กซ์เพรส สามารถยกเลิกการอนุมัติการประกันและชดเชยความเสียหายสินค้าได้ทันที

4.2 กรณีที่สินค้าเสียหายหลังการจัดส่งสินค้า

 • ผู้ส่งพัสดุจะต้องถ่ายรูปสินค้าที่เสียหาย ลักษณะการบรรจุสินค้า พร้อมรูปบรรจุภัณฑ์ทั้ง 4 ด้าน ส่งมายังแฟลช เอ็กซ์เพรส ผ่านทางอีเมล์ allcs@flashexpress.com เมื่อมีการตรวจสอบและสรุปผลว่า สินค้าได้รับความเสียหายจากกระบวนการขนส่งของแฟลช แฟลชจะทำการแจ้งข้อมูลไปยังผู้ส่งพัสดุให้รับทราบข้อมูลและขอเอกสารสำหรับ การดำเนินการรับประกันและชดเชยความเสียหาย โดยผู้ส่งพัสดุจะต้องทำการส่งเอกสารภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับแจ้งปัญหาสินค้าเสียหายหรือสูญหายจากแฟลช หากไม่มีการจัดส่งเอกสารรับประกันและชดเชยความเสียหายให้แฟลชตามระยะเวลาที่กำหนด แฟลชสามารถยกเลิกการอนุมัติการประกันและชดเชยความเสียหายสินค้าได้ทันที

05 เอกสารสำหรับการแจ้งรับประกัน และชดเชยความเสียหาย

5.1 สำเนาบัตรประชาชน

5.2 สำเนาสมุดบัญชีสำหรับโอนค่าชดเชยความเสียหาย

5.3 ใบเสร็จแสดงราคาสินค้า

5.4 แบบฟอร์มรับประกันและชดเชยความเสียหาย โดยแฟลชจะเป็นผู้ส่งให้ผู้ส่งพัสดุกรอกข้อมูลและส่งกลับมายังแฟลช

06 ความรับผิดชอบของแฟลช เอ็กซ์เพรส

6.1 ความรับผิดชอบของแฟลชในการจัดส่งพัสดุนั้นจะจำกัดเพียงกรณีเกิดความสูญเสียและความเสียหายโดยตรง ซึ่งมีมูลค่าชดเชยสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อ 1 ใบนำส่งพัสดุ สำหรับของที่ไม่ได้ทำประกันไว้

6.2 แฟลชจะไม่รับผิดภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้

 • 6.2.1 การสูญหายหรือความเสียหายต่อพัสดุที่บรรจุ ดังในรายละเอียดที่ระบุในข้อ 2 และ 3
 • 6.2.2 การสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการส่งมอบพัสดุที่ล่าช้า
 • 6.2.3 แฟลชไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากสถาณการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของแฟลช ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายทางไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก หรือการลบออกซึ่งรูปภาพ ข้อมูล หรือบันทึกต่างๆ ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์หรือภาพถ่าย ความชำรุดบกพร่องหรือคุณลักษณะใดๆ ที่เกี่ยวกับสภาพของสินค้า แม้ว่าแฟลชได้ทราบแล้ว การกระทำหรือละเว้นกระทำการโดยบุคคลที่แฟลชไม่ได้ว่าจ้างหรือทำสัญญาจ้าง - ตัวอย่างเช่น ผู้ส่งของ ผู้รับของ บุคคลภายนอก ลูกค้า หรือเจ้าที่ของรัฐอื่นๆ (“เหตุสุดวิสัย”) ตัวอย่างเช่น แผ่นดินไหว พายุไซโคลน พายุ อุทกภัย หมอก สงคราม เครื่องบินตก การห้ามส่งสินค้า การจลาจล การก่อความไม่สงบ หรือการกระทำทางอุตสาหกรรม
 • 6.2.4 การสูญหายหรือความเสียหายทางอ้อมหรือที่เป็นผลจากการกระทำอื่น

07 กฎหมายที่บังคับใช้

 • ข้อพิพาทใดๆ อันเกิดขึ้นภายใต้หรือไม่ว่าประการใดเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ไม่ว่าในทางใดจะต้องอยู่ภายใต้ (เพื่อประโยชน์ของแฟลช) อำนาจศาลที่มีขอบเขตในการตัดสินคดีทั่วไปและอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งประเทศไทย และผู้ส่งของจะยื่นฟ้องศาลและจะต้องปฏิบัติตามการตัดสินดังกล่าว เว้นแต่จะขัดต่อกฏหมายที่บังคับใช้